Kyosho MX-01 Slipper Shaft Set

Kyosho MX-01 Slipper Shaft Set
Location:
Stock: 0
Price: $7.99
This is a replacement Kyosho MX-01 Slipper Shaft Set, intended for use with the Kyosho MX-01 Mini-Z 4X4 kits.